Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Euronova-nl Beveiliging

Artikel 1

Begripsomschrijvingen
Euronova-nl: Euronova-nl Beveiliging
Opdrachtgever: Rechtspersoon die een opdracht aan Euronova-nl verstrekt
Overeenkomst: De afspraken inzake de levering van goederen en/of diensten tussen Euronova-nl en Opdrachtgever die zijn vastgelegd en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen Euronova-nl en een opdrachtgever waarop Euronova-nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkende bepalingen zijn bindend wanneer schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Artikel 3

Orders en opdrachten
3.1. Orders en/of opdrachten zijn onherroepelijk en rechtsbindend. Zij komen tot stand door een schriftelijke opdracht, ondertekend door of namens de opdrachtgever, of door het geven van een opdracht via de website van Euronova-nl . Verkleining of annulering van de opdrachten is niet mogelijk behoudens het artikel 9. bepaalde.

3.2. De op de website, prijslijst of orderbevestiging vermelde prijzen voor de verschillende producten en hun toebehoren zijn vast en met inbegrip van verpakking, exclusief BTW en exclusief vervoerskosten en zijn bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Euronova-nl is bevestigd of door de feitelijke uitvoering van de opdracht.

3.3. Indien Euronova-nl kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is Euronova-nl gerechtigd deze bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien zulks vooraf schriftelijk is medegedeeld aan Opdrachtgever.

3.4. Opdrachtgever is er zich van bewust dat in voorkomende gevallen Euronova-nl een wederverkoper van producten is en dat in die gevallen ieder aanbod naar beste weten is vastgesteld op grond van informatie van de toeleverancier van Euronova-nl omtrent hoeveelheden, versies, types, functionaliteit en verwachte leveringstermijnen en dat Euronova-nl hieromtrent generlei verantwoordelijkheid kan dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in een offerte.

3.5. Euronova-nl behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze deelleveringen te factureren.

Artikel 4

Retourzendingen van producten
4.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is Euronova-nl niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren.

4.2. Inontvangstneming van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning van Euronova-nl van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending.

Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Opdrachtgever totdat zij door Euronova-nl zijn gecrediteerd.

4.3. Euronova-nl behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van Euro 25.

Artikel 5

Prijzen, tarieven, facturering en betaling
5.1. De prijzen en vergoedingen voor de prestaties van Euronova-nl staan vermeld op de website en/of in een offerte. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en alle overige heffingen van overheidswege opgelegd. Leveringen vinden plaats af magazijn Rotterdam.

5.2. Waar van toepassing worden reisuren en reis- en verblijfkosten doorberekend tegen de daarvoor geldende tarieven, tenzij in een offerte anderszins aangegeven.

5.3. Indien de prijzen van grondstoffen, materiaal, materieel, onderdelen, energie, lonen, sociale verzekeringspremies, belastingen, rente en/of andere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van leveringen en/of voltooiing der werkzaamheden, is Euronova-nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook indien de kostprijsverhogingen voorzienbaar waren op het moment van de aanbieding.

5.4. Prijsverhogingen ten gevolge van valutaschommelingen en veranderingen van de waarde tegenover de Euro van buitenlandse valuta waarin enige betaling die verband houdt met de levering of uitvoering gedaan moet worden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

5.5. Tenzij anders overeengekomen vinden leveringen plaats onder rembours danwel nadat de betaling middels een enkelmalige automatische incasso is ontvangen

Voor leveringen die niet onder rembours danwel na een enkelmalige automatische incasso gedaan zijn geldt dat betaling zonder verrekening of compensatie dient te zijn geschied binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

5.6. Bij niet tijdige betaling zal Opdrachtgever, onverminderd Euronova-nl’s overige rechten zoals opschorting, een vertagingsrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente op jaarbasis. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde (zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk).

Arikel 6

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Euronova-nl totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, inclusief de bedragen genoemd in artikel 5.6., waaronder mede begrepen rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan.

Artikel 7

Aansprakelijkheid
7.1. Euronova-nl is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

De vergoeding voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en daadwerkelijk betaalde prijs, exclusief BTW. In geen gevan zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan Euro 5.000.

7.2. Aansprakelijkheid ontstaat slechts indien Opdrachtgever Euronova-nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Euronova-nl ook na die termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Euronova-nl in staat is adequaat te reageren.

7.3. Euronova-nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van goederen, winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.

7.4. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Euronova-nl verjaart door verloop van een jaar nadet Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.

Artikel 8

Garantie
8.1. Met inachtneming van de hiernavolgende beperkingen garandeert Euronova-nl de deugdelijkheid van de geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat deze garantie slechts geldt indien de geleverde goederen worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming en in overeenstemming met de van toepassing zijnde montage- en gebruiksvoorschriften.

8.2. Deze garantie wordt gegeven voor een periode van een jaar, gerekend vanaf de dag van levering. Ook bij levering zonder montage gaat de garantieduur in op de dag van levering.

8.3. Euronova-nl is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de Opdrachtgever aantoont dat deze voor of binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van de door Euronova-nl geleverde materialen of de toegepaste methode van fabricage en/of wijze van uitvoering.

8.4. Wanneer Euronova-nl blijkt dat zijdens Opdrachtgever is geprobeerd het geleverde te herstellen, vervalt iedere garantie en is Euronova-nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook.

8.5. Euronova-nl is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke ter onzer beoordeling te vervangen of te herstellen.

8.6. Batterijen zijn van garantie uitgesloten.

Artikel 9

Overmacht
9.1. Indien Euronova-nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aarde wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Euronova-nl gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Euronova-nl op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Euronova-nl verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Euronova-nl alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

9.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Euronova-nl tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals brand, vorst, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Euronova-nl, ingebreke blijven van toeleveranciers, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Euronova-nl kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt.

Artikel 10

Intellectuele eigendom
De door Euronova-nl ontworpen vermeldingen op Internet blijven het (intellectueel) eigendom van Euronova-nl en mogen niet zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of anderszins openbaar gemaakt worden.

Artikel 11

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

11.2. Alle geschillen welke mogen voortvloeien uit de overeenkomst zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.